1

کروماتوگرافی

News Discuss 
کروماتوگرافی علم جداسازی است که از گروه های متنوعی از روش ها برای جداسازی اجزای نزدیک به هم از مخلوط های پیچیده استفاده می کند. در طول جداسازی گاز کروماتوگرافی، نمونه از طریق یک گاز بی اثر به نام فاز متحرک منتقل می شود. فاز متحرک نمونه را از طریق https://telegra.ph/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-01-15

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story