1

Considerations To Know About bhairav kavach

News Discuss 
वेदादिबीजमादाय भगमान् तदनन्तरम् ॥ १७॥ महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्वा च ठद्वयम् । सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः । ॥ ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम् ॥ सद्योजातस्तु मां पायात् सर्वतो देवसेवितः संहार भैरवः पायादीशान्यां च महेश्वरः ॐ अस्य श्री बटुकभैरवकवचस्य आनन्द भैरव ऋषि: त्रिष्टुप्छंद: श्री बटुकभैरवो देवता बंवीजं https://classifylist.com/story18128485/what-does-bhairav-kavach-mean

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story